English (United Kingdom)Français (France)
Home Slovensko a šport

Slovensko a šport

Slovenská republika je stredoeurópska vnútrozemská krajina v miernom podnebnom pásme so štyrmi ročnými obdobiami, ktoré umožňuje obyvateľom vykonávať rôzne športové a rekreačné aktivity počas celého roka.

V lete si obyvatelia Slovenska spomedzi pestrej palety športových aktivít najčastejšie vyberajú futbal, tenis, volejbal, plávanie, cykloturistiku a turistiku. V zime je to vzhľadom na prírodné podmienky najmä lyžovanie (bežecké a zjazdové), turistika a snowboarding. Veľkému záujmu sa počas celého roka tiež teší návšteva plavární a športových hál, kde sa k slovu dostáva najmä futbal, volejbal, basketbal a tenis. Pre občanov Slovenska sú divácky najatraktívnejšie športy futbal, ľadový hokej a tenis. Najúspešnejšími športmi sú vodný slalom, streľba a rýchlostná kanoistika. V poslednom období sa zvyšuje záujem, najmä mladých ľudí, o netradičné športy, ako napríklad inline korčuľovanie, hokejbal, skateboarding a ďalšie.

Legislatíva o športe

Riadenie slovenského športu bolo do roku 1989 centralistické, zamerané na jednotný celonárodný projekt športovania a po zmenách v novembri 1989 sa začal proces demokratizácie štruktúr športových organizácií a ich decentralizácie. Nová organizácia telesnej výchovy bola upravená zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 173/1990 Zb. ktorým sa zrušil zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravili niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií.

V súčasnosti je šport na Slovensku charakteristický spoluprácou vládnych a mimovládnych organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a prevodom kompetencií na samosprávne orgány. Základom pre túto spoluprácu bol zákon Národnej rady SR č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre, v ktorom bola definovaná zodpovednosť jednotlivých článkov športového hnutia a štátnych orgánov v športe na Slovensku. V roku 1997 bol schválený zákon Národnej rady SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného upravuje aj oblasť vzdelávania a živnostenského podnikania v športe. Zákonom Národnej rady SR č. 264/1993 Z. z. o štátnom fonde telesnej kultúry boli upravené podmienky financovania športu z prostriedkov lotérií. V roku 1992 schválila Slovenská národná rada zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, kde boli zohľadnené opatrenia na zamedzenie násilnostiam na športoviskách.

V roku 1994 Národná rada SR schválila zákon č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a Slovenskom olympijskom výbore.

V roku 2008 Národná rada SR schválila zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, starostlivosti o športové talenty a športovania detí mimo školského vyučovania; organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej republiky; opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky; rozhodovanie sporov v športe; zriadenie a správu informačného systému verejnej správy o športe. Zároveň mení a dopĺňa zákon č. 226/1994 Z. z. a zákon č. 288/1997 Z. z..

Slovensko v roku 1993 pristúpilo k medzinárodným aktivitám Rady Európy uzneseniami vlády SR k Európskej charte o športe (č. 254/93), Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí najmä na futbalových štadiónoch (č. 255/93) a Dohovoru proti dopingu Rady Európy (č. 256/93).

V roku 2008 Národná rada SR schválila zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje najmä povinnosti organizátorov a usporiadateľov verejných športových podujatí, osobitnú prípravu usporiadateľov v akreditovaných vzdelávacích zariadeniach, povinnosti a zákazy pre účastníkov verejných športových podujatí, úlohy obce a Policajného zboru SR. Zároveň mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. a zákon č. 288/1997 Z. z.

Mnohé iné právne úpravy v SR sa týkajú oblasti športu, napr. zákon o združovaní občanov, daňové a colné zákony, zákon o zbraniach a strelive, zákon o miestnej samospráve, školské zákony, vyhlášky a usmernenia Ministerstva školstva SR a iné.


Štátna správa a samospráva

Ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za oblasť športu je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, v rámci ktorého sekcia štátnej starostlivosti o šport zabezpečuje plnenie úloh programového vyhlásenia vlády. V kompetencii sekcie štátnej starostlivosti o šport je najmä podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, starostlivosť o talentovanú mládež v oblasti športu, záujmová športová činnosť na školách, medzinárodná spolupráca v oblasti športu, legislatíva v oblasti športu, vzdelávanie odborníkov v športe, spolupráca s národnými mimovládnymi športovými organizáciami a oblasť športu pre všetkých s celoštátnym významom. Zodpovedá tiež za poskytovanie dotácií športovým subjektom zo štátneho rozpočtu.

Od roku 2004 začalo pracovať Národné športové centrum ako priamo riadená rozpočtová organizácia Ministerstva školstva SR. Vzniklo spojením Národného inštitútu športu a Centra akademického športu. Jeho hlavnými úlohami sú: podpora a zabezpečovanie podmienok pre elitných športovcov Slovenskej republiky, diagnostické sledovanie, vzdelávanie športových odborníkov a športovcov, ako aj realizácia úloh v oblasti informačných technológií v oblasti športu.

Starostlivosť o vrcholový šport je tiež v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR a pre tento účel tieto rezorty zriadili strediská prípravy športovej reprezentácie. Iné ministerstvá sa tiež parciálne podieľajú na podpore športu, napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti športu zdravotne postihnutých, Ministerstvo zdravotníctva SR v oblasti lekárskej starostlivosti o športovcov, atď.

 

Mimovládne športové subjekty

Slovenský športový mimovládny sektor je charakteristický vysokým množstvom organizácií, ktoré sú vytvorené na občianskom princípe. Formovanie občianskej spoločnosti v oblasti športu po revolúcii v roku 1989 bolo ovplyvnené viacerými faktormi a za týmto účelom z iniciatívy občanov vznikli aj športové združenia, ktorých činnosť bola počas socialistického zriadenia zrušená (Orol, Sokol ). Došlo aj k prerozdeleniu majetku, ktorý sa využíval pre šport, pričom po Československom zväze telesnej výchovy dostalo najväčší podiel Slovenské združenie telesnej kultúry a z majetku Zväzarmu Zväz technických a športových činností SR. Športový majetok postupne získavali aj subjekty, ktoré ho využívajú na športovanie - obce a mestá, športové kluby a niektoré zväzy, miestni súkromní prevádzkovatelia a iní.
Ďalšou etapou bola postupná decentralizácia veľkých športových zoskupení a snaha o následné zjednotenie na báze dobrovoľnosti a výhodnosti, hlavne so zreteľom na koordinované vystupovanie vo vzťahu k štátnym orgánom. Tieto zámery sa však stále nepodarilo realizovať. Slovenská športová sféra je veľmi atomizovaná, čo sa prejavuje v neefektívnej spolupráci pri rokovaniach so štátom.Jedným zo sprievodných javov transformácie spoločnosti je nadmerná závislosť mimovládnych športových organizácií na verejných dotáciách. Nové legislatívne prostredie a nízka ekonomická sila Slovenska nevytvárajú zatiaľ dostatočné podmienky na finančné osamostatnenie sa týchto organizácií.
V súčasnosti sú na celoštátnej úrovni najvýznamnejšími mimovládnymi športovými organizáciami národné športové zväzy, ktorých práva a povinnosti sú upravené zákonom č. 300/2008 Z. z. a ktoré zodpovedajú za rozvoj svojho športového odvetvia a za športovú reprezentáciu Slovenska vo svojom športe.
Okrem športových federácií pôsobia na celoštátnej úrovni organizácie, poskytujúce služby športovým federáciám, alebo iným organizáciám celoštátneho, prípadne miestneho významu. Najznámejšími takýmito organizáciami sú Konfederácia športových zväzov SR, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR, Zväz technických a športových činností SR, Asociácia športu pre všetkých SR a iné. Špecifickú úlohu má Slovenský olympijský výbor pri zabezpečovaní účasti reprezentantov SR na letných a zimných olympiádach, pri zriaďovaní top tímov, ako aj šírení myšlienok olympizmu v SR. Osobitnou skupinou sú organizácie, ktoré majú nadšportový charakter, ako napríklad Antidopingová agentúra, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Slovenská spoločnosť športovej a olympijskej filatelie, Slovenská spoločnosť zberateľov odznakov a olympijskej symboliky, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov a Asociácia športových psychológov.
Zdravotne postihnutí športovci majú na celoštátnej úrovni viacero organizácií - Zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz nepočujúcich športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Vo vzťahu k medzinárodnému paralympijskému hnutiu Slovensko zastupuje Slovenský paralympijský výbor.
Na regionálnej a miestnej úrovni pôsobí približne 7000 športových klubov a organizácií, ktoré poskytujú služby na príslušnej úrovni pre organizované, či neorganizované športovanie.

Šport na školách

Telesná výchova je na základných aj stredných školách povinným predmetom v rámci Štátneho vzdelávacieho programu v rozsahu 2 vyučovacích hodín do týždňa. Súčasťou telesnej výchovy na základných školách je aj základný plavecký výcvik a na základných a stredných školách aj lyžiarsky výcvik. Riaditelia škôl majú možnosť rozšíriť počet hodín telesnej výchovy o ďalšie hodiny z voľných hodín v rámci školských vzdelávacích programov podľa vlastného rozhodnutia v súlade so zameraním školy.
Telesná výchova na vysokých školách nie je povinným predmetom, avšak na väčšine vysokých škôl majú študenti možnosť zvoliť si ju za svoj dobrovoľný predmet a vybrať si z viacerých športových aktivít ponúkaných vysokými školami a ich športovými klubmi.
Mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti školského športu sú Slovenská asociácia športu na školách a Slovenská asociácia univerzitného športu, ktoré sú členmi medzinárodných federácií (ISF a FISU). Spoluprácou so školami a národnými športovými federáciami sa snažia zvýšiť zapojenie mladých ľudí do športu a do pohybových aktivít, najmä organizovaním celoštátnych športových súťaží a účasťou v medzinárodných športových súťažiach organizovaných medzinárodnou federáciou ISF a FISU.


 

Vzdelávanie v oblasti športu

Prípravu a vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných zamestnancov v oblasti športu legislatívne upravuje zákon č. 288/1997 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z..
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky ustanovuje podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie v oblasti telesnej kultúry, o náležitostiach vydávania potvrdenia o akreditácii, o jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe, o podmienkach získavania a uznávania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie.
Podnetom na zavedenie jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe je päťstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania trénerov v krajinách Európskej únie, ktorú navrhla Európska sieť vied o športe na vysokých školách. Cieľom vytvorenia jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe je poskytovať transparentný a kompatibilný vzdelávací systém v športe, ktorý bude porovnateľný a akceptovateľný so systémom vzdelávania krajín Európskej únie. V súčasnosti prebieha reakreditácia a transformácia trojstupňovej stupnice vzdelávania na päťstupňovú.
Vzdelávanie odborníkov v športe s najvyššou kvalifikáciou je realizované univerzitnou formou prípravy podľa zákona o vysokých školách najmä na štyroch univerzitách so zameraním na telesnú výchovu a šport. V týchto zariadeniach sa pripravujú tréneri rôznych športových odvetví, učitelia telesnej výchovy pre všetky druhy škôl a iní odborníci v oblasti športu (manažéri, žurnalisti, tréneri zdravotne postihnutých).
Podľa platných právnych predpisov sa odborníci nižších kvalifikačných stupňov pripravujú vo vzdelávacích zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb, ktorým Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo potvrdenie o akreditácii.

 

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodnú spoluprácu v jednotlivých športových odvetviach zabezpečujú národné športové federácie. Svojich partnerov v zahraničí majú aj niektoré celoslovenské mimovládne športové organizácie.

Viacero slovenských športových funkcionárov pôsobí v orgánoch medzinárodných športových federácií a iných športových organizácií. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR zabezpečuje aproximáciu legislatívy s EÚ a prostredníctvom medzivládnych alebo medzirezortných zmlúv podporuje a realizuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti športu, výmenu informácií a expertov. V ENGSO - v Európskom združení mimovládnych športových organizácií zastupuje slovenský šport Konfederácia športových zväzov SR.
 

Financovanie športu

Financovanie športu v Slovenskej republike závisí od úrovne danej športovej aktivity a od jej významu pre obyvateľov. Na úrovni rekreačného športovania prevláda priame financovanie športových aktivít najmä športujúcimi občanmi, obcami a samosprávnymi krajmi. Na úrovni štátnej športovej reprezentácie sa šport významnou mierou podporuje z verejných zdrojov. Svoj rozpočet si organizácie dopĺňajú z členských príspevkov, vlastných aktivít, a najpopulárnejšie športy získavajú časť financií aj od komerčných sponzorov.
Dotácie poskytované prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR sú poskytované na princípe rozpočtovania s uplatnením kritérií, ktoré vypracováva sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR v spolupráci s mimovládnym sektorom a ktoré zohľadňujú prínos konkrétnych projektov a konkrétnych športových odvetví pre celú spoločnosť. Podporujú sa programy a projekty v nasledovných skupinách – mimoškolská športová činnosť detí a mládeže, štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví, športovo - talentovaná mládež, koordinácia projektov a medzinárodná spolupráca v oblasti športu, významné športové podujatia v SR, pohárové súťaže a prierezové činnosti v športe. Celkove štát každoročne prispieva 11 rokov na rozvoj športu sumou približne 1 miliardy korún (cca 33 mil. euro).