Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú
výchovu a šport
Slovak Scientific Society for Physical Education
and Sport
Société slovaue scientifique pour ľéducation
physique
et le sport

Nábr. L. Svobodu 9
81469 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
 kluby / clubs:
členovia /members / members:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 - 2 - 20669932
+421 - 2 - 5441 3327
4
431
1991